افزایش پذیرش مهاجران در استان نیوبرانزویک
افزایش پذیرش مهاجران در استان نیوبرانزویک

افزایش پذیرش مهاجران در استان نیوبرانزویک

گزارش ها نشاندهنده افزایش چشمگیر سهمیه متقاضیان مهاجرت به استان نیوبرانزویک در مواجه با کاهش نیروی کار موجود می باشد. استان نیوبرانزویک با وضعیت فعلی تا سال ۲۰۲۶ تعداد ۱۱۰۲۰۰…

ادامه خواندن افزایش پذیرش مهاجران در استان نیوبرانزویک